Statut

STATUT TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI

stan w KRS: 22.04.2011 r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami; w dalszej części statutu zwane jest Towarzystwem.

§ 2

Celem Towarzystwa jest podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.

§ 3

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzystwo może prowadzić działalność także za granicą zgodnie z przepisami prawa danego państwa.

2. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Towarzystwo jest kontynuatorem tradycji i dorobku Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości założonego 27 czerwca 1906 r. w Warszawie.

§ 5

1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są oddziały, w skład których wchodzą koła.

2. Oddział może uzyskać osobowość prawną na podstawie niniejszego statutu i uchwały walnego zebrania członków oddziału, po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego. Oddział, który uzyskał osobowość prawną pozostaje nadal terenową jednostką organizacyjną Towarzystwa.

3. Każda jednostka organizacyjna Towarzystwa działa na podstawie i zgodnie z niniejszym statutem.

4. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata.

§ 6

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takich samych lub podobnych celach.

2. Towarzystwo może tworzyć związki stowarzyszeń.

§ 7

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

 

ROZDZIAŁ II

SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Towarzystwo realizuje swój cel w szczególności przez:

1) uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa kultury jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej,

2) propagowanie potrzeby opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym oraz krzewienie wiedzy o zabytkach i promowanie wiedzy historycznej poprzez turystykę,

3) otaczanie bezpośrednią opieką obiektów i zespołów zabytkowych przez członków Towarzystwa oraz podejmowanie przy nich prac,

4) informowanie społeczeństwa o stanie zachowania obiektów i przedmiotów zabytkowych, o podjętych staraniach i wysiłkach zmierzających do ich zabezpieczenia oraz interweniowanie w wypadku zagrożenia obiektów zabytkowych,

5) wykonywanie funkcji społecznego opiekuna zabytków oraz współpracę z indywidualnymi społecznymi opiekunami zabytków,

6) współpracę z jednostkami państwowymi i samorządowymi, zwłaszcza z instytucjami ochrony zabytków i ochrony środowiska,

7) współpracę z fundacjami, stowarzyszeniami, lokalnymi grupami działania,

8) inicjowanie i prowadzenie prac i badań naukowych oraz współpracę z instytucjami naukowymi, muzeami, bibliotekami i archiwami,

9) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami Towarzystwa,

10) tworzenie i pomnażanie funduszy przeznaczonych na rewaloryzacje zabytków i działalność statutową,

11) nadawanie godności, odznak honorowych, medali i wyróżnień oraz zgłaszanie wniosków w sprawie medali, odznaczeń i nagród dla członków Towarzystwa,

12) współpracę z odpowiednimi instytucjami i stowarzyszeniami zagranicznymi i międzynarodowymi,

13) współpracę ze środowiskiem nauczycielskim i młodzieżą, udzielanie pomocy szkołom i organizacjom młodzieżowym w upowszechnianiu wiedzy o zabytkach,

14) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie omówionym powyżej w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13,

15) prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:

a) inicjowanie i prowadzenie prac i badań naukowych oraz współpracy z instytucjami naukowymi, uczelniami, muzeami, bibliotekami i archiwami,
b) organizacja i prowadzenie szkoleń i kursów na temat ochrony dóbr kultury i sztuki,
c) działalność wydawnicza związana z celami Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

– zwyczajnych
– wspierających

2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa – z zastrzeżeniem ust. 3 – może być pełnoletni obywatel RP, a także cudzoziemiec zamieszkujący w RP popierający cele statutowe Towarzystwa, który na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału. Tekst deklaracji ustala Zarząd Główny.

3. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być także osoba małoletnia, spełniająca warunki przewidziane prawem o stowarzyszeniach.

4. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje stałe poparcie finansowe dla Oddziału lub Zarządu Głównego i na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny.

5. Godność członka honorowego Towarzystwa nadaje Walne Zebranie Delegatów członkom zwyczajnym szczególnie zasłużonym w dziedzinie opieki nad zabytkami lub dla rozwoju Towarzystwa. Wnioski w sprawie nadania godności członka honorowego muszą być zgłoszone do Zarządu Głównego na 90 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów.

6. Przy Towarzystwie mogą być afiliowane stowarzyszenia o podobnych celach, na podstawie dwustronnej umowy.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo do:

1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

2) brania udziału w zebraniach, odczytach i konferencjach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

3) korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa do realizacji celów statutowych,

4) noszenia odznaki członkowskiej,

5) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

2. Członkowie małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa określonego w ust. l pkt. l i nie biorą udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Towarzystwa.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają obowiązek:

1) przyczyniania się do realizacji celów Towarzystwa,

2) brania udziału w zebraniach i pracach Towarzystwa,

3) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,

4) opłacania składek członkowskich,

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Oddziału ma prawo zwolnić członka z obowiązku opłacania składek członkowskich

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo:

1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym (osoba prawna za pośrednictwem swojego przedstawiciela),

2) korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa do realizacji celów Towarzystwa.

§ 14

Członkowie wspierający mają obowiązek:

1) popierania działalności Towarzystwa,

2) regularnego opłacania zadeklarowanej składki.

§ 15

1. Walne Zebranie Delegatów może na wniosek Zarządu Głównego nadać członkom zwyczajnym godność członka honorowego.

2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, są natomiast zwolnieni od obowiązku opłacania składek.

§ 16

1. Członkostwo zwyczajne ustaje w czterech przypadkach: wystąpienia, skreślenia, wykluczenia lub śmierci członka:

1) wystąpienie następuje na wniosek członka i akceptowane jest przez Zarząd Oddziału,

2) skreślenia z listy dokonuje Zarząd Oddziału z powodu nie opłacania składki członkowskiej lub nie brania udziału w pracach Towarzystwa w ciągu trzech kolejnych lat,

3) wykluczenie członka przez Zarząd Oddziału jest karą za działalność na szkodę Towarzystwa, bądź nie przestrzeganie postanowień statutu lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

4) ustanie członkostwa na skutek śmierci następuje na podstawie informacji rodziny lub zamieszczonego w prasie nekrologu.

2. Członkostwo wspierające ustaje w razie skreślenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału z powodu nieopłacenia zadeklarowanej składki członkowskiej za okres ponad l roku lub utraty osobowości prawnej. W stosunku do członków wspierających będących osobami fizycznymi stosuje się odpowiednie postanowienia ust. l.

3. Jeżeli członek zwyczajny Towarzystwa niedopełnieniem obowiązków wynikających ze statutu lub będąc członkiem jego władz, swoim postępowaniem i zaniedbaniem narazi Towarzystwo na szkody materialne lub naruszenie dobrego imienia, może być przez Zarząd Główny wykluczony z Towarzystwa lub ukarany zakazem pełnienia funkcji przez okres najbliższych 5-10 lat; przed podjęciem decyzji Zarząd Główny zasięga opinii właściwego Zarządu Oddziału.

§ 17

1. Członek skreślony przez Zarząd Oddziału z powodu niepłacenia składek może być przywrócony w prawach członkowskich po uiszczeniu zaległych składek.

2. Członkowi skreślonemu bądź wykluczonemu przez Zarząd Oddziału za działalność na szkodę Towarzystwa lub nie przestrzeganie jego statutu przysługuje w terminie 30 dni od daty powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu, prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

3. Członkowi wykluczonemu przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Towarzystwa przysługuje w terminie 30 dni od daty powiadomienia o wykluczeniu, prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

NACZELNE WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 18

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie Delegatów

2) Zarząd Główny

3) Główna Komisja Rewizyjna

2. Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna mają prawo w czasie kadencji kooptować nowych członków na miejsca wakujące. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

Walne Zebranie Delegatów

§ 19

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Delegatów, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, odbywa się co trzy lata nie później niż przed końcem czerwca roku kończącego kadencję Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 20

1. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny rozsyłając zawiadomienia, zawierające termin, miejsce i proponowany porządek obrad, najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. Koszty udziału w Walnym Zebraniu Delegatów ponoszą uczestnicy. Koszty organizacyjne ponosi Zarząd Główny.

§ 21

1. Delegatów oddziału na zwyczajne Walne Zebranie Delegatów wybiera się na Walnym Zebraniu Członków według następujących zasad:

– każdy oddział wybiera 1 delegata niezależnie od liczby członków oddziału,

– każdy oddział mający więcej niż 30 członków, wybiera 1 delegata z kolejnej rozpoczynającej się grupy 30 członków,

– delegaci wybrani na Walnym Zebraniu Członków funkcję tę pełnią w okresie kadencji Zarządu Głównego.

2. Listę delegatów z danymi adresowymi należy przekazać do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty wyborów.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek co najmniej połowy Zarządów Oddziałów,

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów winno być zwołane najpóźniej w terminie 8 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku; obraduje ono wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą:

1) z głosem stanowiącym:

– delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Członków,

– członkowie honorowi,

– członkowie ustępujących władz z wyjątkiem głosowania w przedmiocie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

2) z głosem doradczym:

– członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej,

– członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 24

Obradami Walnego Zebrania Delegatów kieruje trzyosobowe prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.

Do pomocy prezydium powołuje się cztery komisje zjazdowe: mandatową, wyborczą, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków.

§ 25

O ile Statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów – w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę delegatów – w drugim terminie. WZD wybiera władze naczelne w wyborach tajnych.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

2) ustalenie liczby członków Zarządu Głównego,

3) wybór prezesa i członków Zarządu Głównego oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej,

4) uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa,

5) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek zgłoszony przez Zarząd Główny,

6) rozpatrywanie zaskarżonych uchwał ZG,

7) rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od decyzji ZG w sprawie członkostwa,

8) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania się Towarzystwa.

 

Zarząd Główny

§ 27

1. W okresie między Walnymi Zebraniami Delegatów działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd Główny; za swą działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Delegatów.

2. Zarząd Główny składa się z prezesa i 6 lub 8 członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów.

3. Liczbę członków Zarządu Głównego ustala Walne Zebranie Delegatów.

4. Zarząd Główny na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika.

5. Członkiem Zarządu Głównego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie ZG składają stosowne oświadczenia.

§ 28

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im prezes Zarządu Głównego lub zastępca prezesa.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą być zwoływane także na żądanie co najmniej połowy jego członków.

3. W razie ustąpienia prezesa lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, Zarząd Główny powierza pełnienie obowiązków prezesa zastępcy prezesa do czasu zwołania (w terminie 2 miesięcy) Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów i wyboru nowego prezesa.

4. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym prezesi zarządów oddziałów i komisji oraz inne zaproszone osoby.

5. Do ważności uchwał Zarządu Głównego wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub zastępcy prezesa - uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

6. Protokoły posiedzeń prowadzi protokolant, a podpisuje po przyjęciu na kolejnym posiedzeniu prezes lub zastępca prezesa jeśli przewodniczył posiedzeniu oraz sekretarz.

§ 29

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) uchwalanie rocznych planów pracy oraz preliminarzy dochodów i wydatków,

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

4) powoływanie oddziałów oraz ogólne nadzorowanie ich działalności,

5) przyjmowanie członków wspierających,

6) powoływanie i rozwiązywanie stałych i doraźnych komisji Zarządu Głównego oraz uchwalanie ich regulaminów,

7) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów,

8) nadawanie wyróżnień honorowych oraz występowanie z wnioskami o nadanie odznak, nagród, medali i odznaczeń państwowych,

9) podejmowanie uchwał o współpracy ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,

10) podejmowanie starań o pomnażanie funduszy przeznaczonych na działalność statutową Towarzystwa,

11) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną, analizowanie przedstawianych przez nią okresowych ocen pracy, rozpatrywanie złożonych przez nią wniosków.

 

Główna Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. Liczbę członków Głównej Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Delegatów.

3. Do ważności uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego – uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 31

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności ZG ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) występowanie na Walnym Zebraniu Delegatów z wnioskami wynikającymi z kontroli działalności Towarzystwa oraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

4) uczestniczenie przedstawiciela GKR w posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁÓW

§ 32

Oddziały TOnZ powołuje Zarząd Główny na wniosek komitetu założycielskiego wybranego na zebraniu, w którym uczestniczyło co najmniej 15 osób pragnących założyć oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i zwrócili się do Zarządu Głównego Towarzystwa o wyrażenie zgody na podjęcie działań, których celem będzie powołanie oddziału samodzielnego, który uzyska osobowość prawną po zarejestrowaniu w Krajowym Sądzie Rejestrowym.

§ 33

1. Zarząd Oddziału w porozumieniu z Zarządem Głównym określa nazwę oddziału oraz obszar działania.

2. Zarządy oddziałów dla realizacji celów statutowych i zaspokojenia zainteresowań członków mogą tworzyć koła, które nie posiadają osobowości prawnej.

 

ROZDZIAŁ VI

WŁADZE ODDZIAŁU

§ 34

1. Władzami oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd Oddziału

3) Oddziałowa Komisja Rewizyjna

2. Zarząd Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej mają prawo w czasie kadencji kooptować nowych członków na miejsca wakujące. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 35

Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków.

 

Walne Zebranie Członków

§ 36

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 37

1. Walne Zebranie Członków – zwyczajne ma charakter sprawozdawczo-wyborczy odbywa się co trzy lata nie później niż do końca marca roku, w którym kończy się trzy letnia kadencja władz oddziału.

2. Walne Zebranie Członków – zwyczajne zwołuje Zarząd Oddziału, podając do wiadomości członków termin, miejsce i projekt porządku dziennego nie później niż 14 dni przed terminem odbycia zebrania.

3. Koła, które zamierzają skierować własne wnioski do realizacji w kolejnej kadencji władz powinny skierować je do Zarządu Oddziału co najmniej na 7 dni przed obradami WZC.

§ 38

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym

– członkowie oddziału,

– członkowie honorowi,

– członkowie zarządu oddziału kończący kadencję, z tym że nie biorą udziału w głosowaniu o udzielenie absolutorium zarządowi oddziału

2) z głosem doradczym

– członkowie wspierający,

– zaproszeni goście.

§ 39

Koszty udziału w Walnym Zebraniu Członków ponoszą uczestnicy. Koszty organizacyjne ponosi Zarząd Oddziału.

§ 40

1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje trzy osobowe prezydium powołane z grona członków uczestników WZC.

2. Do pomocy prezydium powołuje się cztery komisje zjazdowe: mandatową, wyborczą, skrutacyjną i wnioskową.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz oddziału,

2) podejmowanie uchwały na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w zakresie absolutorium ustępującemu zarządowi,

3) ustalenie liczby członków Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

4) wybór władz: prezesa, 4 do 15 członków Zarządu Oddziału i 3 do 5 członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

5) uchwalanie kierunków działania oddziału

6) wybór delegatów i zastępców delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,

7) wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie godności członka honorowego oraz o nagrody, odznaczenia i medale,

8) rozpatrzenie odwołań członków od decyzji Zarządu Oddziału,

9) ustalenie wysokości składki członkowskiej.

§ 41

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków oddziału zwołuje Zarząd Oddziału

– z własnej inicjatywy,

– na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

– na wniosek co najmniej 40% członków Oddziału.

2. Zawiadomienia o organizacji nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być wysłane do uprawnionych do uczestnictwa nie później niż w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji o zwołanie NWZC. Nadzwyczajne WZC obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd Oddziału

§ 42

1. W okresie miedzy Walnymi Zebraniami Członków działalnością oddziału kieruje Zarząd Oddziału; za swą działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd Oddziału składa się z prezesa i 4 do 15 członków.

3. Liczbę członków Zarządu Oddziału ustala na kolejną kadencję Walne Zebranie Członków.

4. Zarząd Oddziału na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika.

5. Zarząd Oddziału może pozostałym członkom zarządu powierzyć według swego uznania funkcje niezbędne do sprawnego działania zarządu.

6. Członkiem Zarządu Oddziału nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Zarządu Oddziału składają stosowne oświadczenia.

§ 43

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im prezes Zarządu Oddziału lub zastępca prezesa.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału mogą być zwoływane także na żądanie co najmniej połowy jego członków.

3. W razie ustąpienia prezesa lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, Zarząd Oddziału powierza pełnienie obowiązków prezesa zastępcy prezesa do czasu zwołania (w terminie 2 miesięcy) Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i wyboru nowego prezesa.

4. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący kół i komisji oraz inne zaproszone osoby.

5. Do ważności uchwał Zarządu Oddziału wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub zastępcy prezesa – uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

6. Zarząd Oddziału powinien w szczególności współpracować z Oddziałową Komisją Rewizyjną przez zapraszanie przewodniczącego lub sekretarza na posiedzenia Zarządu.

7. Protokoły posiedzeń prowadzi protokolant, a podpisuje po przyjęciu na kolejnym posiedzeniu prezes lub zastępca prezesa jeśli przewodniczył posiedzeniu oraz sekretarz.

§ 44

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) uchwalanie rocznych planów pracy oraz preliminarzy dochodów i wydatków,

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału,

4) powoływanie kół, uchwalanie ich regulaminów oraz ogólne nadzorowanie ich działalności,

5) przyjmowanie członków wspierających,

6) powoływanie i rozwiązywanie stałych i doraźnych komisji oraz uchwalanie ich regulaminów,

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8) występowanie z wnioskami o nadanie odznak, nagród, medali i odznaczeń państwowych,

9) podejmowanie uchwał o współpracy ze stowarzyszeniami,

10) podejmowanie starań o pomnażanie funduszy przeznaczonych na działalność statutową Towarzystwa,

11) współpraca z Oddziałową Komisją Rewizyjną, analizowanie przedstawianych przez nią okresowych ocen pracy, rozpatrywanie złożonych przez nią wniosków.

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

§ 45

1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. Liczbę członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.

3. Do ważności uchwał Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego – uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

4. Członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 46

Do kompetencji Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

2) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) występowanie na Walnym Zebraniu Członków z wnioskami wynikającymi z kontroli działalności Oddziału oraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,

4) uczestniczenie członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

 

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 47

1. Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Towarzystwa składają się:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy, spadki i dotacje oraz nawiązki orzekane przez sądy,

3) wpływy z działalności statutowej i majątku nieruchomego oraz imprez organizowanych przez Towarzystwo na podstawie obowiązujących przepisów,

4) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 48

1. Nadwyżki przychodów nad kosztami przeznaczane są na działalność pożytku publicznego.

2. W Towarzystwie zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 49

1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Zarządu Głównego Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa i skarbnika lub w ich zastępstwie dwóch członków Zarządu Głównego upoważnionych do tego specjalną uchwałą Zarządu Głównego.

2. W oddziałach dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych oddziału wymagane są podpisy prezesa i skarbnika lub w ich zastępstwie dwóch członków Zarządu Oddziału upoważnionych do tego uchwałą Zarządu Oddziału.

§ 50

1. Wszelkie dokumenty w sprawach merytorycznych i organizacyjnych dotyczących Towarzystwa są podpisywane przez prezesa i sekretarza lub w ich zastępstwie przez dwóch członków Zarządu Głównego.

2. Wszelkie dokumenty w sprawach merytorycznych i organizacyjnych dotyczących Oddziału są podpisywane przez prezesa i sekretarza lub w ich zastępstwie przez dwóch członków Zarządu Oddziału.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 51

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 52

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa jednocześnie przeznaczenie majątku Towarzystwa.

3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Delegatów wybiera Komisję Likwidacyjną i ustala jej kompetencje.

 

ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 53

Przepisy przejściowe obowiązują w sytuacji, gdy oddział nie posiada osobowości prawnej.

§ 54

W odniesieniu do członków z oddziałów nie posiadających osobowości prawnej, do kompetencji Zarządu Głównego należy rozpatrywanie odwołań w sprawach skreślenia i wykluczenia członów.

§ 55

Członkowi zwyczajnemu skreślonemu lub wykluczonemu z Towarzystwa przez Zarząd Oddziału, który nie uzyskał osobowości prawnej przysługuje w terminie 30 dni od daty powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego. Od decyzji Zarządu Głównego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 56

1. Zarząd Oddziału ma obowiązek sporządzać comiesięczne raporty finansowe i przekazywać je niezwłocznie do Zarządu Głównego wraz z oryginałami dokumentów źródłowych, nie później niż do 10 dnia miesiąca następnego. Sprawozdanie roczne należy przekazać do 31.01 roku następnego po okresie sprawozdawczym.

2. Do 31 marca Zarząd Oddziału ma obowiązek złożyć do Zarządu Głównego sprawozdanie z działalności merytorycznej oddziału.

§ 57

Zarząd Oddziału przed wystąpieniem z wnioskiem o dotację, obowiązany jest uzyskać zgodę Zarządu Głównego oraz wystąpić o uzyskanie imiennego pełnomocnictwa dla prezesa oddziału i skarbnika lub dla 2 osób upoważnionych uchwałą Zarządu Oddziału do podpisania umowy o finansowanie, prowadzenie rozliczeń i sprawozdań z realizacji dotowanego projektu.

§ 58

Zarząd Oddziału na podstawie uchwały podjętej na Walnym Zebraniu Członków występuje do Zarządu Głównego Towarzytwa o zgodę na usamodzielnienie i zarejestrowanie osobowości prawnej oddziału.

Warszawa, dn. 22.04.2011 r.

Jednolity tekst statutu TOnZ. Stan prawny aktualny na dzień 22.04.2011 r. zgodnie z postanowieniem Sądu m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy (KRS nr 0000131582)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz